www.healthandlove.org
Your Health & Love Book
មានផ្ទៃពោះ
       


karmanKP’ .rWmanépÞeBa¼ .KWCarkarbg;kMeNIt .Edlbeg;ItedaymankarrYmpßMcUlKñaén emCIviteQµal . ¦ .Es<ma¨tUsUGIut nig.emCIvitjI . ¦ . GUvul > .eBlxø¼ .Rs¹ImYycMnYntUc ánCYbRbT¼ nwgkarmanKP’ . rW.man épÞeBa¼ edayécdnü .Edl
TaMg en¼KWmYycMnYntUcedaysarEtmankarrYm ePTedaymináneRbIRás´ meFüaáy BnüarkMeNIt.> etIeyIgRtUveFVIya¨gdUcem¹cedIm,IeGaydwg fa .eyIgGacmanépÞeBa¼ .ehIyKYrEterobcMxøÜn ya¨gdUcem¹cenAeBlEdl dwgfaeyIgman épÞeBa¼?

sBaØaEdlbBa¢ak´faGñkmanépÞeBa¼
sBaØaEdlbBa¢ak´fa .GñkmanépÞeBa¼ . KWGaRs&yeTAtamnarImñak´@> .xageRkamen¼ .KWRKan´EtCa sBaØamYycMnYnEt bu¨eNÑa¼EdlnarIxø¼Føab´qøgkat´ enAeBlEdleKman épÞeBa¼> .sBaØaTaMgen¼ dUcCa£

  • át´QamrdUv .rW .k¾mkrdUvtictYcbMput .nig .eXIjeLIgmunelImuxmYy@pgEdr
  • eda¼eLIgtwg . rW .QWeda¼
  • mankarERbRbYlxagpøÚvGarmµN_ .nig .karTTYlTanGahar
  • kðÜtcegðarenAeBlRBwkedayKµanehtupl

GñkRbEhlCa .minman sBaØaTaMgGs´en¼eT.ehIyenAeBlxø¼Rs¹ImYycMnYnmansBaØaen¼ . enA eBlEdleKmk QamrdUvEtbu¨eNÑa¼> .dUecñ¼ehIyRbsinebIGñkminRákdfa manépÞeBa¼ . rW .Gt´ GñkcaMác´RtUvEteFVIets¹emIl fa etIGñkmanKP ’ .rW .Gt´?

ral´B & t’manTaMgGs´EdlmanenAelIeKhTMB&ren¼ . KWsMrab´CaB&t’manGb´rMEtbu¨ eNÑa¼> . ral´karpþl´ Rbwkß a .nig .eraKvinicä&yepßg@eTot sUmCYbBieRKa¼RbwkßaCamYyevC¢bNÐit .rW .RKUeBTüCMnajrbs´Gñk>

​រាល់ព័​តមានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះប្រើប្រាស់​សំរាប់ការ​អប់រំតែប៉ុ​ណ្ណោះ។ រាល់ការផ្តល់​ប្រឹក្សា និងរោគវិនិច្ឆ័យ​ ផ្សេងៗ​​ទៀត ​សូមជួបពិគ្រោះប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត រឺ​គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់អ្នក។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយអង្គការ ហ្វ្រេន្សអ៊ឺនធឺណាសិនណល
អំពី​យើង​ខ្ញុំ |​ ទំនាក់​ទំនង​យើង​ខ្ញុំ | ដៃគូសហការ |​ សេវាកម្មផ្តល់​ពត៌មាន | ទាញយកពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូត | មានអ្វីថ្មី?
Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.