មណ្ឌលសំចតសម្រាប់​កុមារ និងយុវវ័យ​ងាយរងគ្រោះ​ ត្រូវ​បានសម្ភោធដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​​ដោយ​អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់
Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.